Käytämme evästeitä, jotta ostoskokemuksesi sivustollamme olisi paras mahdollinen. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.
Ymmärrän Lisätietoja
Turvallinen ostopaikka Asiakasklubi (09) 61 500 560 tilaa@select.fi Seuraa meitä

Select-tilin ehdot

1. MÄÄRITELMÄT

Luotonantaja:
Select Nor OY (jäljempänä ”Select”)
PL 4870, 0002 Helsinki
Luoton tyyppi:
Luotto on Select-tilin (jäljempänä ”tili” ja ”tililuotto”) avulla käytettävä jatkuva luotto, jossa luotonantajan saatava vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon luottoa tosiasiallisesti käytetään.
Tilinhaltija:
Henkilö, jolle on myönnetty Select-tili ja joka vastaa luoton takaisinmaksusta.

Mikäli kuukauden koontilaskua ei makseta eräpäivään mennessä, asiakkaan ostos muuttuu kokonaisuudessaan SELECT-TILI -ostoksi. Sen jälkeen hänen velkaansa koskevat kaikki Select-tilin ehdot ja velvollisuudet.

2. TILIN MYÖNTÄMINEN

Tililuottoa voidaan myöntää hakemuksesta Suomessa vakituisesti asuvalle 18 vuotta täyttäneelle hakijalle. Tilin luottoraja on kunnes 500 euroa. Select pidättää itsellään myös oikeuden laskea luottorajaa. Hyväksyessään luoton sähköisesti asiakas hyväksyy tilin ehdot. Mikäli luottoa ei myönnetä, on hakijalla oikeus saada tieto hakemuksen hylkäämisen syystä. Luotonantajan hyväksymä hakemus muodostaa sopimuksen hakijan ja luotonantajan välillä. Luottoa annetaan vain osamaksurahoituksen tarkoituksessa eikä sitä makseta ulos rahana. Myöntäessään ja valvoessaan luottoa luotonantaja suorittaa tavanomaisen luottokelpoisuuden tarkistuksen. Lisäksi luotonantaja tarkistaa hakijan mahdolliset muut luotot Select-konsernin sisällä. Luotonantaja hankkii luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:ltä. Lähettäessään sähköisen luottohakemuksensa hakija antaa luotonantajalle suostumuksen henkilöluottotietojensa tarkistukseen.

3. KUSTANNUKSET JA LUOTTOKORKO

Tililuottoon lisätään kuukausittainen laskutusmaksu, joka on suuruudeltaan 2,99 euroa. Tilinhaltija on velvollinen maksamaan luotolle 1,8 %:n kuukausikorkoa maksamatta olevalta luottojäännökseltä, kuitenkin vähintään 2,00 euroa. Keskimääräisen luottomäärän (500 euroa) vuotuinen nimelliskorko on 21,6 % ja todellinen vuosikorko 39,7 %.

4. LASKUTUS JA MAKSAMINEN

Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä. Takaisinmaksuaika on enintään 36 kuukautta. Vähimmäiskuukausilyhennys ilmenee tilinhaltijalle kuukausittain lähetettävästä tiliotteesta. Vähimmäiskuukausierä on kuitenkin vähintään 5 euroa tai jäljellä oleva pienempi velkasaldo. Kuukausierän eräpäivä on joka kuun lopussa. Tilinhaltijalle lähetetään kuukausittain tiliote, josta ilmenee laskutuskauden aikana tehdyt tilitapahtumat, tilin velkasaldo, erittely maksuerästä sekä maksuerän eräpäivä. Tilinhaltijalla on oikeus kahteen lyhennysvapaaseen kuukauteen vuodessa. Lyhennysvapaat kuukaudet eivät voi olla peräkkäisiä kuukausia. Tilinhaltijan tulee olla suorittanut peräkkäin vähintään neljän kuukauden lyhennykset ennen ensimmäistä lyhennysvapaata kuukautta. Tilinhaltijalla on aina oikeus maksaa laskutettua kuukausierää suurempi summa tai koko velka. Laskutetun kuukausierän ylittävä osa lyhentää tilinhaltijan velkapääomaa, muttei vapauta tulevien kuukausierien suorittamisesta.

5. MAKSUVIIVÄSTYS

Laskun jäädessä maksamatta sovelletaan muistutusmaksua ensimmäisestä ja toisesta muistutuksesta. Mikäli maksu ei saavu toisessa muistutuksessa mainittuun määräpäivään mennessä, koko summa katsotaan eräpäivän ylittäneeksi ja se annetaan perintätoimistolle perittäväksi. Lähetetyistä maksumuistutuksista veloitetaan maksumuistutuskuluna 5 euroa/maksumuistutus.

6. TILIN IRTISANOMINEN

Select-tili on molempien osapuolten irtisanottavissa. Tilinhaltijalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa luottosopimus päättymään välittömästi. Tilinhaltija ilmoittaa sen kirjallisena luotonantajalle sähköpostiosoitteeseen: tilaa@select.fi. Luotonantajalla on oikeus kirjallisesti sanoa luottosopimus päättymään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun tilinhaltija on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. Jäljellä oleva velka maksetaan loppuun irtisanomishetkellä voimassa olevien tiliehtojen mukaisesti.

7. PERUUTTAMISOIKEUS

Tilinhaltijalla on oikeus vetäytyä sopimuksesta 14 päivän kuluessa saatuaan tiedon hyväksytystä sopimuksesta. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti ja se tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen: tilaa@select.fi. Peruuttamistapauksessa tilinhaltija on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena luoton todellisen vuosikoron ajalta, jonka luotto on ollut asiakkaan käytössä. Tilinhaltijan tulee viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä lähettää luottoa koskeva tuote takaisin tai vaihtoehtoisesti maksaa jäljellä oleva saatava uhalla, että peruuttaminen raukeaa.

8. POSTIKULUN MAKSAMINEN SOPIMUKSESTA VETÄYDYTTÄESSÄ

Palauttaminen on asiakkaalle maksullista. Myyjä pidättää palautusmaksun (5,00 €) palautetun tavaran hinnasta. Perustelluissa tapauksissa myyjä varaa itselleen oikeuden jättää palautuksen postikulun vaatimatta. Palautusehdoista lue tarkemmin nettisivujemme Osto- ja maksuehdot -sivulta.

9. HENKILÖTIEDOT

Tilinhaltijan luovuttamat henkilötiedot talletetaan luotonantajan asiakasrekisteriin. Tietojen käsittelyn tarkoituksia ovat luotonkäsittely, luottokelpoisuuden tarkistaminen, riskienhallinta ja muut asiakassuhteen ylläpitoon ja rekisterin hallinnointiin liittyvät tarkoitukset. Mikäli velvoitteiden täyttämiseksi tilinhaltijaa kohtaan on tarpeen, luotonantajalla on oikeus luovuttaa tietoja luotonantajan yhteistyökumppaneille. Luotonantajalla on lisäksi oikeus luovuttaa tilinhaltijaa koskevia tietoja emo- ja tytäryhtiöilleen. Näiden luottoehtojen hyväksymisellä annatte suostumuksenne sille, että tietoja saadaan käyttää mainittuihin tarkoituksiin luotonantajan tai luotonantajan yhteistyökumppanien toimesta.

10. SOPIMUKSEN SIIRTO

Selectillä on oikeus siirtää ja/tai pantata tilisaatavat toiselle luotonantajalle. Tilinhaltijalla ei ole ilman Selectin kirjallista suostumusta oikeutta siirtää sopimusvelvollisuuksiaan tai -oikeuksiaan toiselle henkilölle.

11. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Luotonantajalla on oikeus muuttaa sopimusehtoja ilman tilinhaltijan suostumusta ilmoittamalla siitä tilinhaltijalle vähintään kaksi kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei tilinhaltija ilmoita kirjallisesti, ettei hyväksy muutosta. Tällöin hänellä ja luotonantajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään tilin ehtojen kohdan 6 mukaisesti. Luotonantaja voi poiketa kahden kuukauden ennakkoilmoitusajasta rahamarkkinakorkojen merkittävien muutosten, viranomaismääräysten tai -toimien johdosta.

12. VALITUKSET JA TUOMIOISTUIMEN ULKOPUOLISET OIKEUSSUOJAKEINOT

Mikäli tilinhaltija on tyytymätön Selectin toimintaan, hän voi tehdä suullisen tai kirjallisen valituksen Selectille. Jos luottosopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

13. OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI

Tähän sopimukseen perustuvat erimielisyydet ratkaistaan tilinhaltijan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei tilinhaltija halua nostaa kannetta luotonantajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

14. VALVONTAVIRANOMAINEN

Tätä sopimusta valvovat kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä sen alaisena piirihallintoviranomaisena toimivaltainen aluehallintovirasto.

15. MUUT EHDOT

Tilinhaltijan osoitteen ja/tai nimen muutokset tulee välittömästi ilmoittaa kirjallisena luotonantajalle osoitteeseen: Select Nor Oü, PL 4870, 0002 Helsinki tai sähköpostiosoitteeseen: tilaa@select.fi.

Select Nor Oü
Y-tunnus: 2224526-0
Postiosoite: PL 4870, 0002 Helsinki, Suomi.
Jälgimäe 13, 76406 Harjumaa, Eesti.
Päätoimiala: postimyynti ja verkkokauppa